හදිසි තත්ත්වයකදී කොවිඩ් රෝගීන්ට ලබාදීමට ඔක්සිජන් සිලින්ඩර සුරක්ෂිත තොගයක්

Base.lk 6:49 AM Technology


හදිසි තත්ත්වයකදී කොවිඩ්- 19 රෝගීන්ට ලබාදීමට ඔක්සිජන් සිලින්ඩර සුරක්ෂිත තොගයක් ගෙන්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව ආර්ථික පුනර්ජීවන හා
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive