සබරගමුව පළාතේ සියලු වෙළඳසැල් රාත්‍රී 7න් පසු වැසෙයි

Base.lk 6:49 AM Technology

ඖෂධ අලෙවිසැල් හැර සබරගමුව පළාතේ සියලු වෙළඳසැල් රාත්‍රී 7න් පසු වසා දැමීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මැයි 14, 15 සහ 16 අත්‍යවශ්‍ය වෙළඳසැල් පමණක් විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දී ඇති බවයි සබරගමුව ආණ්ඩුකාරවරයා ප්‍රකාශ කළේ.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive