කොළඹ - මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

කොළඹ - මහනුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයක රථවාහන තදබදයක් පවතින බව පොලිසිය පවසනවා.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive