අධිවේගී මාර්ගවල රිය ධාවනයේදී නිසි පරතරය පවත්වා ගන්න

Base.lk 6:49 AM Technology

අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා, අධිවේගී මාර්ගවල රිය ධාවනයේදී නිසි පරතරය පවත්වා ගන්නා ලෙසත්, ක්ෂණිකව මංතීරු මාරු කිරීමෙන් වළකින ලෙසත්, අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු ඒකකය දැනුම් දෙනවා.

 

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive