දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගැළණිගම සහ කහතුඩුව අතර දැඩි රථ වාහන තදබදයක් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

ලොරියක් කාර්මික දෝශයකට ලක්වීම හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොළඹ දෙසට පැමිණෙන මංතීරුවේ ගැළණිගම සහ කහතුඩුව අතර ප්‍රදේශයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive