දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගැළණිගම සහ කහතුඩුව අතර දැඩි රථ වාහන තදබදයක්

Base.lk 6:49 AM Technology

ලොරියක් අනතුරට ලක්වීම හේතුවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගැළණිගම සහ කහතුඩුව අතර ප්‍රදේශයේ දැඩි රථ වාහන තදබදයක් හටගෙන තිබෙනවා.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive